Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Corinne Hamoen

1. Bestelling en verzending
1.1 Met het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de privacy-, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Corinne Hamoen erkend.
1.3 Corinne Hamoen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 De verzendkosten in Nederland worden betaald door Corinne Hamoen. Verzendkosten buiten Nederland volgens geldende posttarieven.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand voert Corinne Hamoen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uit. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of omdat er om andere redenen vertraging is, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren, tenzij van te voren anders aangegeven bijvoorbeeld in het kader van voorinschrijving op een boek.
2.3 Aan de leveringsplicht van Corinne Hamoen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Corinne Hamoen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief btw (op boeken 9%).

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
4.2 De in 4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
4.3 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4.4 Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn. Na ontvangst van deze melding wordt door Corinne Hamoen onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
4.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in 4.4 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan Corinne Hamoen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan schriftelijk melding te maken bij Corinne Hamoen.
4.6 De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, is de koper aansprakelijk voor de waardevermindering.
4.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
4.8 De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
4.9 Corinne Hamoen vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper de herroeping meldt. Corinne Hamoen wacht met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging
4.10 Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, worden uitgesloten van het herroepingsrecht, mits dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Corinne Hamoen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Corinne Hamoen. Corinne Hamoen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Corinne Hamoen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Corinne Hamoen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Corinne Hamoen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van Corinne Hamoen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 Corinne Hamoen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
6.7 Als vermeld staat dat een kortingscode moet worden opgegeven, moet deze code direct bij de bestelling worden ingevoerd. Naderhand kan de korting niet meer verrekend worden.

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Corinne Hamoen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Corinne Hamoen op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Corinne Hamoen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en accepteert uitsluitend onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, et cetera op de website van Corinne Hamoen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 Corinne Hamoen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Corinne Hamoen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Corinne Hamoen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Corinne Hamoen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Corinne Hamoen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Corinne Hamoen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Corinne Hamoen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Corinne Hamoen is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 51205491

.